Als efectes d’allò que disposa el Reglament  Europeu de (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que puguin constar en aquest document, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de JOAN MONELLS LOPEZ, la finalitat del qual serà dur a terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades a l’anomenat RGPD. Les vostres dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Podreu exercir els  vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al tractament de les dades dirigint-vos al següent correu electrònic:: info@imtorello.com o per escrit a: JOAN MONELLS LOPEZ, C/ Voltregà, 11-13 ,Torelló, (08570) Barcelona.

 

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vostè el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció.

 

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

 

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es Ud. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

 

 

NOTA – ELIMINA LES MEVES DADES ABANS DE REENVIAR

1.- Esborra l’adreça del remitent així com qualsevol altre adreça que aparegui al cos del missatge.

2.- Protegeix les adreces dels destinataris col•locant-les al camp de CCO (CÒPIA OCULTA)

3.- Elimina qualsevol peu de pàgina on apareguin entitats o noms d’empresa.